Συνήθεις Ερωτήσεις

Με ποιον τρόπο πληρώνεται η μετάφραση και η επιμέλεια;

Η μεταφραστική εργασία συνήθως πληρώνεται με τις λέξεις της γλώσσας πηγής. Εφαρμόζεται ένα εκπτωτικό μοντέλο για τις διάφορες αντιστοιχίσεις (100% matches, fuzzy matches, επαναλήψεις, κλπ.) της μεταφραστικής μνήμης, βάσει της ανάλυσης που δημιουργείται από το μεταφραστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται. Οι νέες λέξεις (χωρίς αντιστοιχίσεις στη μνήμη) πληρώνονται το 100% της τιμής, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες, εφαρμόζεται μια προσυμφωνημένη τιμή έκπτωσης για κάθε κατηγορία.
Η επιμέλεια συνήθως πληρώνεται με την ώρα. Η τυπική παραγωγικότητα για εργασίες επιμέλειας είναι 1500 λέξεις ανά ώρα, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον/την Project Manager του έργου.


Με ποιον τρόπο γίνεται η τιμολόγηση με την ORCO;

Για κάθε έργο που αναλαμβάνεται, θα λαμβάνεται μια εντολή αγοράς PO (Purchase Order). Το PO περιέχει τον τύπο και τον όγκο της εργασίας, καθώς επίσης και το πληρωτέο ποσό που θα λάβετε για το συγκεκριμένο έργο. Θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε εάν το PO είναι σωστό και να το φυλάσσετε μέχρι να πληρωθείτε. Όταν έρθει η ώρα να πληρωθείτε, το λογιστήριό μας θα σας στείλει μια λίστα με τα έργα που εκκρεμούν και τα αντίστοιχα PO τους. Όταν ελέγξετε και επιβεβαιώσετε ότι η λίστα είναι σωστή, θα πληρωθείτε σύμφωνα με αυτά που έχετε συμφωνήσει. Σημειώστε ότι θα πρέπει αν μας στείλετε ένα τιμολόγιο ("Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών" για εξωτερικούς συνεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα) προκειμένου να πληρωθείτε.


Πόσο χρόνο διαρκεί η πρακτική άσκηση;

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι δύο έως τρεις μήνες, ανάλογα με την διαθεσιμότητα του/της υποψήφιου/ας και του φόρτου εργασίας της ORCO.


Αμείβεται η πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση είναι μια επιπρόσθετη εκπαίδευση κατά την οποία οι ασκούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες και να αποκτήσουν άμεση επαφή με την ροή εργασίας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Επιπλέον, πολύ συχνά η ORCO προσφέρει συμβάσεις εργασίας στους ασκούμενους μετά το πέρας της πρακτικής άσκησής τους. Η αμοιβή των ασκούμενων είναι στη διακριτή ευχέρεια της εταιρείας.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System